• Avtor: Suzana Wallner (Elektro Ljubljana OVE d.o.o.)
  • 21.02.2017

Rekonstrukcija MHE Zagradec

Reka Krka – ta zelena lepotica je ena naših najdaljših kraških rek. Ima več izvirov, glavna sta izvira Pod jamo in Poltarice, nekoliko nižje, pod vasjo Krka pa izvira še Lipovka ter Podbukovski studenec. Celoten tok reke je uvrščen v območje Natura 2000. Vodozbirno območje reke Krke je obsežno, saj zavzema več kot desetino ozemlja Slovenije. Vanjo se podzemno in površinsko stekajo vode z območja Suhe krajine, Grosupeljskega in Radenskega polja, Dobrega polja, Ribniškega in Kočevskega polja, Velikolaščanske pokrajine, Velike gore, Roga in Gorjancev. Posebnost dela tega vodozbirnega območja je bifurkacija – odtok vode z enega področja v dve porečji. Ob nižjem in srednjem vodostaju se voda odmaka v Krko ob višjem vodostaju pa se deloma preliva v Kolpo.

Elektrarno so na tem mestu zgradili domačini združeni v podjetje Hidroelektrarna Zagradec. Gradili so jo v letih od 1919 do 1921. Ker odjem ni sledil proizvodnji je podjetje zašlo v finančne težave. Leta 1924 so zato elektrarno prodali Kranjskim deželnim elektrarnam (KDE).

Po vojni je elektrarna upravno prešla pod Gorenjske elektrarne Sava Kranj in sicer do leta 1957, ko jo je prevzela Elektro Ljubljana okolica. Zadnjo večjo rekonstrukcijo je elektrarna doživela leta 1979, ko je bila toliko avtomatizirana, da je bila sposobna avtomatskega obratovanja brez stalne posadke. Avtomatizacijo smo izvedli delavci Gorenjskih elektrarn iz Kranja. Zagotovo si takrat nisem zamišljal, da bom čez toliko let na tej lokaciji ponovno prisoten pri rekonstrukciji elektrarne.

Priprave na rekonstrukcijo so se vlekle še iz devetdesetih let prejšnjega stoletja. Izdelane je bilo kar nekaj dokumentacije.

Na novo pa smo projekt zastavili leta 2013, ko smo pridobili vodno dovoljenje za povečanje odvzema vode. Stari odvzem 4 m/sek smo povečali na 10 m/sek. Koncept elektrarne in pa projekt za gradbeno dovoljenje (PGD) je je nastal povsem na novo. PGD je izdelalo podjetje ARI d.o.o. iz Škofje Loke, ki opravlja tudi gradbeni nadzor. Pridobivanje soglasij za izgradnjo elektrarne je dolgotrajno predvsem kompleksno in specifično. Posegi se opravljajo v občutljivem okolju, kjer se na isti točki sreča veliko deležnikov. Ob tem se moram zahvaliti za kooperativnost in ažurno sodelovanje ARSO (sedanja Direkcija za vode), Zavodu za varstvo kulturne dediščine, Zavodu za ribištvo, Ribiški družini Novo mesto.

Proti koncu leta 2015 smo pričeli s pripravljalnimi deli. Potrebno je bilo najprej prestaviti obstoječo TP Zagradec na začasno lokacijo, opraviti demontažo elektro strojne in hidro mehanske opreme. Do novega leta smo opravili prva rušitvena dela starega objekta. Zima nam je bila močno naklonjena, saj smo zaradi padavin in mraza izgubili celo zimo le dober mesec dni. Za vzpostavitev delovnih pogojev v gradbeni jami je bilo potrebno napraviti zagatne stene gorvodno in dolvodno. Vsa težavnost gradnje se je pokazala z izkopom gradbene jame. Najnižja točka gradbišča je bila skoraj 4 metre pod nivojem spodnje vode. Tamponi na zgornji in spodnji vodi so skorajda povsem preprečevali vdor vode na gradbišče. Predhodno napravljene raziskovalne vrtine so nakazovale na možnost vdiranja zaledne vode skozi vodoprepustni apnenec, zato smo zagatno steno na zgornji vodi postavili precej visoko na vodotoku. Kljub temu smo naleteli na močne vdore zaledne in izvirske vode v gradbeno jamo. Vse povezane težave z vdori vode so nam krepko podaljšale čas gradnje, spremeniti pa smo morali tudi način izvedbe gradnje. Elektrarna Zagradec se nahaja na širšem tipičnem kraškem območju, ki ga gradijo jurske kredne plasti s plastovitimi apnenci. Hidrodinamika podzemne vode je v veliki meri pogojena tudi s tektonsko zgradbo, na tem območju namreč poteka Žužemberski prelom, ob katerem so karbonatne kamnine pretrte in razpokane. Vdiranje vode smo poizkušali zaustaviti tudi z injektiranjem geopolimerne smole. Izvedli smo 36 vrtin do globine 5m. Po navodilih Inštituta za rudarstvo in geotehnologijo (IRGO), smo vso preostalo zaledno vodo drenirali preko kontrolnega jaška, ki omogoča spremljanje količine pretoka vode in čiščenje morebitnih nanosov. Gradbena dela, ki jih izvaja podjetje HIS gradbeništvo in inženiring d.o.o., so v preostanku gradnje potekala normalno, brez večjih presenečenj. Gradbeno je objekt zaključen, montirana je turbina proizvajalca Hydro-hit d.o.o., prav tako je nameščena oprema energetskega vklapljanja ter daljinskega vodenja agregata, ki ga je izdelalo podjetje JenA d.o.o..

V želji in velikimi pričakovanji, da bo nova elektrarna delovala naslednjih sto let, zaključujemo rekonstrukcijo MHE Zagradec.

 

Simon Peternel